تبلیغات
یک معمار - الفبای زبان کردی – Alfabêya Kurdî

الفبای زبان کردی – Alfabêya Kurdî

الفبای لاتین کردی دارای ۳۱ حرف است که عبارتند از:

Alfabêya Zimanê Kurdîya Kurmancî ۳۱ tîpên xwe hene ku ev in:
Aa, Bb, Cc, Çç, Dd, Ee, Êê, Ff, Gg, Hh, Ii, Îî, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Ûû, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz

Aa مانند آ در کلمه آب
Avaآبادانی
Avêtinانداختن
Asoافق
Alپرچم
Amûrوسیله
Agirآتش
Alîkaکمک
Avآب
Apعمو
Azaآزادی
Bb مانند ب در کلمه باد
Balyozسفیر
Bapîvبادسنج
Berendamنامزد، داوطلب
Bergîrîدفاع
Berhemاثر (کتاب)
Bavپدر
Bahozطوفان، گرد و خاک
Berf برف
Baran باران
Cc مانند ج در کلمه بجنورد
Cotجفت، شخم
Ceجو
Cemکنار، پهلو
Canجان
Carبار، نوبت
Cîran همسایه
Cilûgزبر و زرنگ
Cejnجشن
Cêwîدو قلو
Cûtinجویدن
Cilلباس (جل)
Civînگرد هم آمدن
Çç مانند چ در کلمه بلوچ
Çareserîراه حل
Çarچهار
Çalakîفعالیت
Çendanîچگونگی
Çawanچطور
Çiچه، چی
Çilچهل
- گاهی این حرف در کردی کرمانجی به صورت مشدد تلفظ می شود که کمی متفاوت با حرف چ معمولی است (۱).
Çavچشم
Çêlekگاو
Çiraچراغ
Çirûsînسوسو زدن (نور)
Çilkقطره
De مانند د در کلمه دیاربکر
Dewletên Yekgirtîyên Amerîkaایالات متحده آمریکا
Desthilatdarîحاکمیت
Danezanاعلامیه
Daxuyanîبیانیه
Daliqandinآویختن
Dewlemendîثروت
Dilovanîمهربانی
Dil دل
Dirav پول
Dewrî بشقاب
Dar چوب، درخت
Ee مانند ا در کلمه اسب
Ezمن
Eپیشانی
Endazyarمهندس
Evînعشق
Encamنتیجه
Erênîمثبت
Ewledarîامنیت
Êê مانند ا در کلمه انجیل
Êvarشب
Êşدرد
Êدیگر
Êzingهیزم
Êlایل
Êlegجلیقه
Êrişحمله
Ff مانند ف در کلمه برف
Fileمسیحی
Firaqظرف
Firokexaneفرودگاه
Firokeهواپیما
Fêlحیله
Fermîرسمی
Fetisînخفه شدن
Fireh جادار
Gg مانند گ در کلمه برگ
Gelمردم
Gelserwerîدموکراسی
Gelekزیاد
Gazinگله، شکایت
Gulگل
Guhdarî kirinگوش دادن
Gundروستا
Hh مانند هـ، ـهـ، ـه و ه در کلمات هستی، مهتاب، بله و آه
حـ، ـحـ، ـح و ح در کلمات حاضر، محل، ملیح و لوح
Hatinآمدن
Hawarفریاد
Hînbûnیادگرفتن
Hîvîامید
Hîndarîتمرین
Hêzنیرو
Helbestشعر
- در کردی نوشتاری همه حالتهای هـ، ـهـ، ـه، ه، حـ، ـحـ، ـح و ح به صورت Hh نوشته می شوند اما در تلفظ متفاوت می باشند (۱) (۲).
Ii (در فارسی معادل ندارد)
Kirinانجام دادن
Istandinخریدن، گرفتن
Hatinآمدن
Birinبردن
Birînزخم
Şandinفرستادن
Xwendinخواندن
Ketinافتادن
- این حرف در فارسی معادل ندارد و تقریبا شبیه شوا (ای خیلی کوتاه) در انگلیسی است. نباید تلفظ آن را با حرف آی انگلیسی (Ii) اشتباه گرفت.
Îî مانند ای در کلمه ایران
Îroامروز
Îsalامسال
Kurdîکردی
Revînفرار کردن
Îşevامشب
Înجمعه
Evînعشق
Jj مانند ژ در کلمه ژاله
Jinزن
Jîyanزندگی
Janدرد
Rojروز (آفتاب)
Jehrزهر
Jêbirپاک کن
Jêhatîلایق (زبر و زرنگ)
Kk مانند ک در کلمه ماکو
Kurdکرد
Kelandinجوشاندن
Keskسبز
Kelebçeدستبند پلیس
Ketinافتادن
Kêrچاقو
Kovarمجله
- این حرف در کردی کرمانجی گاهی مشدد تلفظ می شود. گاهی دو کلمه به یک صورت نوشته اما به دو صورت تلفظ می شوند که معنایشان متفاوت می شود (۱).
ادامه Kk
Kalپیرمرد
Kevirسنگ
Karبزغاله، کار
Kanîچشمه
Ll مانند ل در کلمه اربیل
Landikگهواره
Kendalچاله
Malperسایت اینترنتی
Lêkerفعل
Lezعجله
Lawفرزند (پسر)
Malخانه (دارایی)
Lûçلخت، عریان
Mm مانند م در کلمه مادر
Malbatخانواده
Malavaخانه ات آباد (خداحافظ)
Mezinبزرگ
Mistمشت
Mêrمذکر، نر
Mêمونث، ماده
Mişkموش
Nn مانند ن در کلمه شیروان
Navendمرکز
Navنام
Nalînنالیدن
Navdarمشهور
Karînتوانستن
Anînآوردن
Lêkolînجستجو،تحقیق
Nan نان
Oo مانند ا در کلمه استاد
Olدین
Solکفش
Nodنود
Odeاتاق
Kolتپه کوچک
Tolانتقام
Roروزه
Roروباه
Pp مانند پ در کلمه پاییز
Parastinمحافظت کردن
Parêzerوکیل
Pêlموج
Pêl kirinکلیک کردن (کامپیوتر)
Peyda kirinپیدا کردن
Peyvکلمه، سخن
Porrموی سر
- گاهی این حرف به صورت مشدد تلفظ می شود که حتی می تواند به تغییر معنا نیز منجر شود. Par (پ معمولی) به معنی سهم و قسمت است در حالیکه Par (پ مشدد تلفظ می شود) به معنای پارسال است (۱).
Penêrپنیر
Paşêبعد، سپس
Piştپشت
Pez گوسفند
Pirk عطسه
Poz بینی
Qq مانند ق در کلمه قوچان
Qelaştinشکافتن
Qîrînفریاد زدن
Qencîخوبی، نیکی
Qeşaبرف یخ زده
Qijikکلاغ، بیچاره
Qulسوراخ
Qelandinسرخ کردن
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

ابزار وبمستر

قالب وبلاگ